Föreningen bildades 1925 och har idag ca. 300 medlemmar. Paragraf 1 i våra stadgar lyder:

”Föreningens syfte är att arbeta för bevarande av bygdens ned­ärvda kultur- och naturvärden.”

I de orden ligger grunden för hembygdsföreningens tillkomst och verksamheten genom åren. Att vårda och underhålla hembygdsgården, med dess gamla byggnader och föremålssamlingar, är givna uppgifter för medlemmarna. Att på olika sätt forska i och tillgängliggöra den lokala historien är en annan uppgift. Ett bra exempel på detta är vår torpkommitté som jobbar med att utforska och kartlägga alla torp som funnits i Ervalla.

Att upprätthålla traditioner känns som självklart i en sådan här förening och det bästa exemplet på det är vår midsommarfest, som har arrangerats varje år i obruten följd sedan 1972. Att nu i vår egen tid, i olika sammanhang, värna om vår hembygd, är en uppgift som känns allt viktigare i en föränderlig värld. Vi strävar också efter att, på det lokala planet, vara en aktör inom kulturområdet.

Ervalla Hembygdsförening är, tillsammans med ett sjuttio-tal andra föreningar i länet, ansluten till Örebro Läns Hembygdsförbund, som i sin tur är ett av 26 regionala förbund som bildar Sveriges Hembygdsförbund.

Program 2019Ervalla Hembygdsförening

 


 Så här är styrelsen för Ervalla Hembygdsförening sammansatt:


Ordförande Bo Werneström:  070-564 87 04
Vice ordförande Håkan Lindstedt:  019-28 11 23
Sekreterare Claes Lindblom:  070-568 36 84
Kassör Susanne Gauffin:  070-791 35 66

Ledamöter
Per-Eric Olsson:  070-674 76 55
Ove Jansson:  073-841 85 50
Anna Helin: 073-157 27 11
Gerd Höök: 070-23 42 880

Suppleanter
Ingrid Ekman: 070-274 09 29
Gerd Helin: 019-28 11 36


 
TorpGruppen1

En informations-minnestavla har satts upp vid Flåtens f.d. tegelbruk av Hembygdsföreningens ”torpgrupp”. Här tillverkades mur-taktegel och dräneringsrör i stor mängd. Bl.a. gjordes tegel till Riksbankshuset i Örebro och bankhuset i Nora. Det sägs att det väl synliga tornet i bryggeriområdet i Nora lär vara byggt med tegel från Flåten.